Монголын нууц товчоо — н дээрхи б?х нэрс

 
Х??хэддээ ?гч болох Монгол нэрс

Монголчууд х??хэддээ Т?вд нэрн??д их ?гд?г болчихсон санагдаад байгаа уг нь жинхэнэ Монгол нэрээ ?гв?л хэрэгтэй л байх. Тэгээд санаа авах ??днээс “Монголын нууц товчоо”-н дээрх эр, эм, хаан, хатан зарц боолг?й б?х нэрн??д жагсаахыг оролдлоо. Магадг?й миний анзаарааг?й орхигдуулсан нэр байвал хэлж тус болоорой.

Эмэгтэй нэрс

I Б?лэг

1.Гуамарал
2.Монголжин-Гуа /Боржигидай мэргэний гэргий/
3.Борогчин-Гуа /Торголжин баяны гэргий/
4.Алунгуа /Добу мэргэний гэргий/
5.Баргужин-Гуа /Алунгуагийн эх/
6.Намулун /Хачи-Х?л?гийн гэргий/
7.?эл?н-?жин /Ес?хэйн гэргий/
8.Сочигэл /Ес?хэйн гэргий/
9.Тэм?лэн /Ес?хэйн охин/
10.Цотан /Дэй-Сэцэний гэргий/
11.Б?ртэ /Тэм?жингийн гэргий/

II Б?лэг

12.Орбай /Амбагай хааны гэргий/
13.Сохатай /Амбагай хааны гэргий/
14.Хадаан /Сорхоншарын охин/
15.Хуагчин /?эл?н-?жиний зарц эмгэн/

IV Б?лэг

16.Эбэхэй /Сача-Бэхийн гэргий/
17.Хорижин /Сача-Бэхийн гэргий/
18.Хуурчин /Сача-Бэхийн гэргий/

V Б?лэг

19.Ес?гэн /Чингис хааны гэргий, татар иргэн/
20.Ес?й /Чингис хааны гэргий, татар иргэн/
21.Хутугтай /Тогтоагийн охин/
22.Чаалун /Тогтоагийн охин/
23.Чаурбэх /Тоорил ханы охин/
24.Хожинбэх /Чингисийн хатан/
25.Алахчит /Ихчирэнгийн гэргий/

VI Б?лэг

26.Ужаур-?жин /Тогтаогийн охин/

VII Б?лэг

27.Ибага /Жаха-Хамбугийн охин/
28.Сорхагтан /Жаха-Хамбугийн охин/
29.Г?рбэс? /Таян хааны эх/
30.Хулан /Дайр-?с?ний охин/

VIII Б?лэг

31.Тухай /Худугийн гэргий/
32.Д?ргэнэ /Худугийн гэргий/

IX Б?лэг
X Б?лэг

33.Алалтун /Ид??дийн охин/
34.Чэчэйхэн /Чингисийн охин/
35.Олуйхан /З?чийн охин/
36.Алагабэх /Чингисийн охин/

Эрэгтэй нэрс

I Б?лэг

1.Б?ртэчино
2Батцагаан /Б?ртэчино Гуамаралын х??/
3.Тамача /Батцагаанны х??/
4.Хоричар /Тамачагийн х??/
5.Уужимбуурал /Хоричар мэргэний х??/
6.Саль-Хачау /Уужимбууралын х??/
7.Ихн?дэн /Саль-Хачаугийн х??/
8.Шинэсочи /Ихн?дэний х??/
9.Харчу /Шинэсочийн х??/
10.Боржигидай /Харчугийн х??/
11.Торголжин /Боржигидай мэргэний х??/
12Боролдайсуялби /Торголжин баяны зарц/
13.Добу /Торголжин баяны х??/
14.Дува /Торголжин баяны х??/
15.Хорилардай /Алунгуагийн эцэг/
16.Шинч /Бурхан халдуны эзэн бурхан босгосон Урианхай х?н/
17.Б?г?н?тэй /Добу мэрэгний х??/
18.Бэлг?н?тэй /Добу мэрэгний х??/
19.Буха /Алунгуагийн х??/
20.Бухату /Алунгуагийн х??/
21.Бодончар /Алунгуагийн х??/
22.Хабич /Бодончарын х??/
23.Жажирадай /Бодончарын х??/
24.Жаурьдай /Бодончарын х??/
25.Тугудай /Жажирадайн х??/
26.Бурьбулчиру /Тугудайн х??/
27.Хар-Хадаан /Бурьбулчирун х??/
28.Жамуха /Хар-Хадааны х??/
29.Баарьдай /Бодончарын х??/
30.З?тгэлб?х /Баарьдайн х??/
31.Мэнэн /Хабич баатрын х??/
32.Хачи-Х?л?г /Мэнэн тудуны х??/
33.Хачин /Мэнэн тудуны х??/
34.Хачиу /Мэнэн тудуны х??/
35.Хачула /Мэнэн тудуны х??/
36.Харалдай /Мэнэн тудуны х??/
37.Хачиун /Мэнэн тудуны х??/
38.Начинбаатар /Мэнэн тудуны х??/
39.Хайду /Хачи-Х?л?гийн х??/
40.Ноёгидай /Хачины х??/
41.Баруладай /Хачиугийн х??/
42.Барула /Хачулагийн х??/
43.Адархидай /Хачиуны х??/
44.Уруудай /Начинбаатарын х??/
45.Мангудай /Начинбаатарын х??/
46.Шижуудай /Начинбаатарын х??/
47.Доголдай /Начинбаатарын х??/
48.Байшинхор /Хайдугийн х??/
49.Чирхай /Хайдугийн х??/
50.Чаужин /Хайдугийн х??/
51.Тунбинай /Байшинхорын х??/
52.Сэнг?н /Чирхайгийн х??/
53.Бэс?дэй /Чирхайгийн х??/
54.Оронар /Чаужингийн х??/
55.Хонхотан /Чаужингийн х??/
56.Арулад /Чаужингийн х??/
57.С?нид /Чаужингийн х??/
58.Хабтурхас /Чаужингийн х??/
59.Хэнигис /Чаужингийн х??/
60.Хабул /Тунбинай сэцэний х??/
61.Сэмсэч?лэ /Тунбинай сэцэний х??/
62.Б?лтэч? / Сэмсэч?лийн х??/
63.Охинбархаг /Хабулын х??/
64.Бартанбаатар /Хабулын х??/
65.Хутугту /Хабулын х??/
66.Хутула /Хабулын х??/
67.Хулан /Хабулын х??/
68.Хадаан /Хабулын х??/
69.Торойн отчигон /Хабулын х??/
70.Хутугту /Охинбархагийн х??/
71.Сэчэ-Бэхи /Хутугту Ж?рхигийн х??/
72.Тайчу /Хутугту Ж?рхигийн х??/
73.Мэнгит? /Бартанбаатарын х??/
74.Нэг??н /Бартанбаатарын х??/
75.Ес?хэй /Бартанбаатарын х??/
76.Даридай /Бартанбаатарын х??/
77.Б?ри-Б?х? /Хутугтугийн х??/
78.Зочи /Хутулагийн х??/
79.Хирмау /Хутулагийн х??/
80.Алтан /Хутулагийн х??/
81.Их-Чэрэн /Хулан баатарын х??/
82.Бадай /Их Чэрэнгийн зарц/
83.Кишлиг /Их Чэрэнгийн зарц/
84.Амбагай /Сэнг?ний х??/
85.Балхачи /Бэс?д овогийн элч/
86.Чилэд? /?эл?н-?жингийн н?х?р болох гэж байсан Мэргэдийн их элч/
87.Чилэгэрб?х /Чилэд?гийн д??/
88.Хотонбараг /Татар иргэн/
89.Жалибуха /Татар иргэн/
90.Тэм?жин-?гэ /Татар иргэн/
91.Хорибуха /Татар иргэн/
92.Тэм?жин /Ес?хэйн х??/
93.Хасар /Ес?хэйн х??/
94.Хачиун /Ес?хэйн х??/
95.Тэм?гэ /Ес?хэйн х??/
96.Бэгтэр /Ес?хэйн х??/
97.Бэлг?тэй /Ес?хэйн х??/
98.Дэй-Сэцэн /Хонгирад иргэн/
99.Чирха /Хонхотаны иргэн/
100.Мэнлиг /Чирха ?вг?ний х??/

II Б?лэг

101.Таргудай /Тайчууд иргэн/
102.Хирилтуг /Тайчууд иргэн/
103.Тодойн-Гэрти /Тайчууд иргэн/
104.Сорхоншар /Чингис хааны 9 ?рл?гийн нэг/
105.Чинбай /Сорхоншарын х??/
106.Чулуун /Сорхоншарын х??/
107.Боорчи /Чингис хааны 9 ?рл?гийн нэг/
108.Наху /Боорчийн эцэг/
109.Тоорил буюу Ван хан /Ес?хэйн анд/
110.Жарчиудай /Урианхай ?вг?н/
111.Зэлмэ /Чингис хааны 9 ?рл?гийн нэг/
112.Тогтоа /Чилэд?гийн ах Мэргидийн цэрэг/
113.Дайр-?с?н /Мэргидийн цэрэг/
114.Хаатай Дармала /Мэргидийн цэрэг/

III Б?лэг

115.Жахахамбу /Тоорилын анд/
116.Х?ч? /?эл?н эхэд бэлэг болгосон Мэргид х??, Чингис хааны 1000ны ноён/
117.Х?х?ч? /?эл?н эхэд бэлэг болгосон Тайчууд х??, Чингис хааны 1000ны ноён/
118.Хачиун /Жалайр иргэн/
119.Хархай /Жалайр иргэн, Хасарын туслах /
120.Харалдай /Жалайр иргэн, Чингис хааны агтчин/
121.?нг?р /М?нх?т хианы х??, /Чингис хааны 1000ны ноён/
122.Хадаан /Дархад иргэн/
123.Далдурхан /Дархад иргэн/
124.Хубилай /Барулас иргэн, Хасарын туслах/
125.Худус /Барулас иргэн/
126.Жатай, /Мангуд иргэн/
127.Доголху /Мангуд иргэн, Чингис хааны чэрби т?шмэл/
128.?гэлэн /Боорчийн л??/
129.Чаурхан /Зэлмийн д??, Чингис хааны эдээлэгч/
130.С?бээдэй /Зэлмийн д??/
131.Дэгэй /Бэс?д иргэн, /Чингис хааны 1000ны ноён/
132.Х?ч?г?р /Бэс?д иргэн/
133.Чилэг?тэн-Тахи /С?лд?с иргэн/
134.Тайчиудай /С?лд?с иргэн/
135.Сэцэ-Домог /Жалайр иргэн/
136.Архай Хасар /Жалайр иргэн, Чингис хааны эдээлэгч/
137.С?йхэт? /Хонхотан иргэн/
138.Жэгэй /С?хэгэн иргэн/
139.С?хэхэй-Жаун /Жэгэйн х??/
140.Нэ?дэйн Цагаан
141.Хангиадай /Олхунод иргэн/
142.Сэчи?р /Горлос иргэн/
143.М?чи /Д?рвэд иргэн/
144.Буту /Ихирэс иргэн/
145.Жунсо /Ноёхон иргэн/
146.Зургаан /Оронар иргэн/
147.Сохо-Сэцэн /Барулас иргэн/
148.Харачар /Сохо-Сэцэнгийн х??/
149.Хорчи-Усун /Баарин иргэн/
150.Х?х?ч?с /Баарин иргэн/
151.Мэнэн /Баарин иргэн/
152.Хорчи /Бодончарын барьж авсан эмээс гарсан х??, Чингис хааны 1000ны ноён/
153.Хунан /Чингис хааны 1000ны ноён/
154.Даридай
155.Мулхалху /Жадаран иргэн, Чингис хааны адуучин/
156.Сорхату /Охинбархагын х??/
157.Сача-Бэхи /Сорхатугийн х??/
158.Тайчу /Сорхатугийн х??/
159.Хучар /Нэг??н тайжийн х??/
160.Алтан /Хутула хааны х??/
161.?нг?р /Чингис хааны тогооч/
162.Дэгэй /Чингис хааны хоньчин/
163.Г?ч?г?р /Чингис хааны тэрэгчин/
164.Додай /Гэргий х??хэд зарц нарыг захирагч/
165.Чилгутай /Хасарын туслах/
166.Хуту /Чингис хааны адуучин/
167.Моричи /Чингис хааны адуучин/
168.Тахар, Тахай /Чингис хааны мэдээлэгч/
169.С?хэхэй /Чингис хааны мэдээлэгч/

IV Б?лэг

170.Тайчар /Жамухын д??/
171.М?лхэ-тотаг /Ихирэс иргэн/
172.Боролдай /Ихирэс иргэн/
173.Ж?рчидэй /Урууд иргэн/
174.Хуйлдар /Мангуд иргэн/
175.Жих?р /Чингис хааны тогооч/
176.Б?риб?х /Ж?рхин иргэн/
177.Мэг?жин /Татар иргэн/
178.Шихихутуг /Чингис хааны 9 ?рл?гийн нэг, ?эл?н эхэд бэлэг болгосон Татар х??/
179.Тэлэгэт? /Жалайр иргэн/
180.Г?нгуа /Тэлэгэт? баяны х??/
181.Чулуунхайч /Тэлэгэт? баяны х??/
182.Зэвгээ /Тэлэгэт? баяны х??/
183.Мухулай буюу Мухули /Чингис хааны 9 ?рл?гийн нэг, Г?нгуан х??/
184.Буха /Г?нгуан х??/
185.Т?нгэ /Чулуунхайчийн х??/
186.Хаши /Чулуунхайчийн х??/
187.Борохул /Чингис хааны 9 ?рл?гийн нэг, ?эл?н эхэд бэлэг болгосон Ж?рхин х??/
188.Багу-Чорхи /Хатиган иргэн/
189.Чирхитэй /Салжиуд иргэн/
190.Алчи /Татар иргэн/
191.Жали /Татар иргэн/
192.Т?гэ-Маха /Ихирэс иргэн/
193.Тэрхэг /Хонгирад иргэн/
194.Алхуй /Хонгирад иргэн/
195.Чоёг Цагаан /Горлос иргэн/
196.Г?ч?д /Найман иргэн/
197.Буйраг /Найман иргэн/
198.Ходун /Тайчууд иргэн/
199.Аучу /Тайчууд иргэн/
200.Хоридай /Горлос иргэн, Чингис хаанд мэдээлэгч/
201.Жаха-Хамбу /Ванханы д??/
202.Билгэ
203Хутуг /Ойрд иргэн/
204. Зургаадай буюу Зэв /Чингис хааны 9 ?рл?гийн нэг/

V Б?лэг

205.Худуудар /Тайчууд иргэн/
206.Чуу мэргэн /Чингис хааны 9 ?рл?гийн нэг/
207.Хархир?гэ /Чингис хааны 9 ?рл?гийн нэг/
208.Чихарай
209.Жалман
210.Ширээт /Н?цгэн баарин иргэн/
211.Алаг-Наяа /Ширээт ?вг?ний х??/
212.Хурчахус /Тоорил хааны х??/
213.Г?р-Хан
214.Эрххар /Тоорил хааны д??/
215.Инанча /Найманы хаан/
216.Дахай /Баатар/
217.С?хэхэй-Жэ?н /Баатар/
218.Хурчахус /Хаан/
219.Ажай /Татарын хаан/
220.Элхудур /Тайж/
221.Хулбари /Тайж/
222.Арин /Тайж/
223.Ихчирэн /Татаар иргэн/
224.Т?гсбэх /Тогтоагийн х??/
225.Хуту /Тогтоагийн х??/
226.Чулуун /Тогтоагийн х??/
227.Буйраг /Найманы хаан/
228.Еди-Тоблуг /Найманы ноён/
229.Х?гсэ? /Найманы баатар/
230.Х?рэн /Убчигдайн баатар/
231.Сэнг?м /Ванханы х??/
232.Тусах /Сэнг?мийн х??/
233.Таян /Найманы хан/
234.Бухатай
235.Хиратай
236.Хишилиг /Чингисийн адуучин/
237.Нарийн-гэгээн /Ихчирэнгийн х??/

VI Б?лэг

238.Хархалзан
239.Чихитай /Агтач/
240.Ядир /Агтач/
241.Хадиги
242.Ачиг-Чир?н /Баатар/
243.Хоришилэм?н /Тайж/
244.Ачиг-Шир?н
245.Жорчидай /Чингис хааны 1000ны ноён, Чингис хааны Уруудын авга/
246.Хуйлдар /Мангуд Сэцэн, Чингис хааны 1000ны ноён/
247.?г?дэй /Чингис хааны х??/
248.Жэ?н /Чингис хааны элч/
249.Тай-Т?м?р /Тоорил хааны д??/
250.Буха-Т?м?р /Тоорил хааны д??/
251.Г?р-Хан /Тоорил хааны д??/
252.Хунан /Тайчууд баатар/
253.Бахажи /Тайчууд баатар/
254.Баргужин
255.Буйраг /Г?ч?г?дийн хаан/
256.Хубарихури /Чингис хааны элч/
257.Ит?ргэн /Чингис хааны элч/
258.Огда /Боол/
259.С?бэхэй /Огданы х??/
260.Х?х?ч?-Хирсаан /С?бэхэйн х??/
261.Ехэй-Хонтагар /Х?х?ч?-Хирсааны х??/
262.Хасан /Сартаул иргэн/
263.Ег? /Хасарын х??/
264.Ес?нхэй /Хасарын х??/
265.Туху /Хасарын х??/
266.Халиудар /Жауридайн иргэн/
267.Чахурхан /Урианхай иргэн/
268.Хадаг /Ж?рхин иргэн/

VII Б?лэг

269.Толуй /Чингис хааны х??/
270.З?чи /Чингис хааны х??/
271.Хорисубэчи /Таян ханы дараах их ноён/
272.Х?гсэ? /Найманы баатар/
273.Торбиташ /Таян хааны элч/
274.Алахуш-дигитхури /Онгуд иргэн/
275.Ю-Хунан /Онгуд элч/
276.Отчигин /Ноён/
277.Додай /Чингис хааны чэрби т?шмэл/
278.?элэн /Чингис хааны чэрби т?шмэл/
279.Толун /Чингис хааны чэрби т?шмэл/
280.Бучаран /Чингис хааны чэрби т?шмэл/
281.С?йхэт? /Чингис хааны чэрби т?шмэл, Чингис хааны 1000ны ноён/
282.Худус-Халчинтай
283.Хорчин /Чингис хааны хэвт??лийн захирагч/
284.Ханхархан /Найманы харуул/
285.Х?ч?л?г /Таян ханы х??/
286.Тататунга /Чингис хааны дээд ш??гч/
287.Дайр-?с?н /Увас мэргидын тэрг??лэгч/
288.Наяа /Бааридайн ноён/

VIII Б?лэг

289.Гал /Тогтоагийн х??/
290.Хорчи /Чингис хааны 1000ны ноён/
291.Илугай /Чингис хааны 1000ны ноён/
292.Т?гэ /Чингис хааны 1000ны ноён/
293.Толун /Чингис хааны 1000ны ноён/
294.Ч?лгэдэй /Чингис хааны 1000ны ноён/
295.Хоргасун /Чингис хааны 1000ны ноён/
296.Усун /Чингис хааны 1000ны ноён/
297.Шил?гэн /Чингис хааны 1000ны ноён/
298.Жидай /Чингис хааны 1000ны ноён/
299.Цагаангуа /Чингис хааны 1000ны ноён/
300.Алаг /Чингис хааны 1000ны ноён/
301.Булуган /Чингис хааны 1000ны ноён/
302.Харачар /Чингис хааны 1000ны ноён/
303.Х?х?чос /Чингис хааны 1000ны ноён/
304.Х?чх?р /Чингис хааны 1000ны ноён/
305.Бала /Чингис хааны 1000ны ноён/
306.Оронартай /Чингис хааны 1000ны ноён/
307.Дайр /Чингис хааны 1000ны ноён/
308.М?гэ /Чингис хааны 1000ны ноён/
309.Бужир /Чингис хааны 1000ны ноён/
310.М?нт??р /Чингис хааны 1000ны ноён/
311.Долоодой /Чингис хааны 1000ны ноён/
312.Б?гэн /Чингис хааны 1000ны ноён/
313.Худус /Чингис хааны 1000ны ноён/
314.Марал /Чингис хааны 1000ны ноён/
315.Жибгэ /Чингис хааны 1000ны ноён/
316.Юр?хан /Чингис хааны 1000ны ноён/
317.Х?х? /Чингис хааны 1000ны ноён/
318.Удутай /Чингис хааны 1000ны ноён/
319.Бала-Чэрби /Чингис хааны 1000ны ноён/
320.Хэтэ /Чингис хааны 1000ны ноён/
321.М?нх /Чингис хааны 1000ны ноён/
322.Халжа /Чингис хааны 1000ны ноён/
323.Хурчахус /Чингис хааны 1000ны ноён/
324.Хонгиран /Чингис хааны 1000ны ноён/
325.Тогоонт?м?р /Чингис хааны 1000ны ноён/
326.Мэгэт? /Чингис хааны 1000ны ноён/
327.Мороха /Чингис хааны 1000ны ноён/
328.Дориб?х? /Чингис хааны 1000ны ноён/
329.Идухадай /Чингис хааны 1000ны ноён/
330.Ширахул /Чингис хааны 1000ны ноён/
331.Даун /Чингис хааны 1000ны ноён/
332.Дамача /Чингис хааны 1000ны ноён/
333.Хауран /Чингис хааны 1000ны ноён/
334.Тодсаха /Чингис хааны 1000ны ноён/
335Тунхуйдай /Чингис хааны 1000ны ноён/
336.Тобуха /Чингис хааны 1000ны ноён/
337.Ажинай /Чингис хааны 1000ны ноён/
338.Т?йдхэр /Чингис хааны 1000ны ноён/
339.Сачуур /Чингис хааны 1000ны ноён/
340.Жидэр /Чингис хааны 1000ны ноён/
341.Олар /Чингис хааны 1000ны ноён/
342.Хингиадай /Чингис хааны 1000ны ноён/
343.Ашиг/Чингис хааны 1000ны ноён/
344.Хадай /Чингис хааны 1000ны ноён/
345.Чигу /Чингис хааны 1000ны ноён/
346.Буту /Чингис хааны 2000ны ноён/

IX Б?лэг

347.Гэнигэдэй
348.Наринтоорил /Цагаангуагийн х??/
349.Г?ч?г?р /Чингис хааны дархан, Чингис хааны 1000ны ноён/
350.Мулхалху /Чингис хааны 1000ны ноён/
351.Их-Нэ?рин /Чингис хааны хэвт??лийг захирагч ноён/
352.Ес?нтэй /Зэлмийн х??/
353.Б?хэдэй /Т?гэгийн х??/
354.Хорхудаг /Чингис хааны Хорчинг захирагч/
355.Лаблах /Чингис хааны Хорчинг захирагч/

X Б?лэг

356.Арслан /Харлагийн хан/
357.Ид??д /Уйгурын хан/
358.Адхираг /Уйгур элч/
359.Дарбай /Уйгур элч/
360.Эди /Хэргисийн ноён/
361.Инал /Хэргисийн ноён/
362.Алдиэр /Хэргисийн ноён/
363.?лэбэг /Хэргисийн ноён/
364.Иналч /Хутугагийн х??/
365.Т?рэлч /Хутугагийн х??/
366.Онгууд
367.Д?рбэй
368.Цагаадай /Чингис хааны х??/
369.Алчидай /Чингис хааны х??/
370.Х?х?ч? буюу Тэв тэнгэр б??
371.Жибэгэ /Жалайрын иргэн/

XI Б?лэг

372.Хашин /Тангуд хан/
373.Илаху /Тангуд бурхан/
374.Жубхан /Чингис хааны элс/
375.Ухуна /Чингис хааны элч/
376.Аша-хамбу /Сартаул хан/
377.Тогочар /Чингис хааны баатар/
378.Мэлиг /Султан хан/
379.Жалалдин /Султан/
380.Хонхай /Хорчин/
381.Хонтахар /Хорчин/
382.Чормаган /Хорчин/
383.Д?рбуй /Д?рвэд баатар/
384.Ялавач /Сартаул иргэн/
385.Масхуд /Ялавачийн х??/

XII Б?лэг

386.Гил?гэтэй
387.Бат /Чингис хааны ач/
388.Оготор /Чингис хааны х??/
389.М?нх /Чингис хааны ач/
390.Б?ри /Чингис хааны х??/
391.Г?юг /Чингис хааны ач/
392.Олдхар
393.Аргасун
394.Мангай /?гэдэйн х??/
395.Хонхордой /?г?дэй хааны хэвт??лийн захирагч/
396.Бужиг
397.Ширхан /?г?дэй хааны хэвт??лийн захирагч/
398.Элжгэдэй
399.Амал /?г?дэй хааны захирагч/
400.Чанар /?г?дэй хааны захирагч/
401.Ялбаг /?г?дэй хааны захирагч/
402.Хараудар /?г?дэй хааны захирагч/
403.Тэм?дэр /?г?дэй хааны захирагч/
404Жэх? /?г?дэй хааны захирагч/
405.Чанай /?г?дэй хааны захирагч/
406.Уйгуртай /?г?дэй хааны захирагч/
407.Арачиан /?г?дэй хааны захирагч/
408.Тогучар /?г?дэй хааны захирагч/

Л.Тамир